TÝM Ladie´s Gym Studio

Provozní řád

v provozovně Ladies Gym s.r.o. – Palackého třída 16, 612 00, Brno

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky, při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

• Každý návštěvník fitness centra je povinný seznámit se s provozním řádem, dodržovat zásady bezpečného chování a zásady požární bezpečnosti.

• Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Musí používat vhodný sportovní oděv i obuv. Do prostor fitness centra je zákaz vstupu ve venkovní obuvi. Při cvičení na posilovacích strojích je návštěvník povinen používat ručník a po cvičení na kardio-strojích je povinen očistit je přiloženými přípravky. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek.

• Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a Ladies Gym s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za zamlčení špatného zdravotního stavu.

• V případě jakéhokoli zranění je každý povinen jej okamžitě oznámit na recepci.

• Klienti fitness centra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před použitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nebo stoje nevykazují závady bránící bezpečnému užívaní. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činky) a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci.

• Každý návštěvník při vstupu dostane klíček od botníku i šatny a je povinen při odchodu z šatny skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Návštěvník je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. V případě škody, která vznikne provozovateli – ztráta, poškození, zneužití je návštěvník povinen uhradit částku 100 Kč, jako náhradu škody.

• Návštěvník odpovídá v plné výši za škody či ztráty způsobené provozovateli a to i v případě neúmyslného způsobení.

• Osoby mladší 15ti let se smí pohybovat v areálu fitness centra pouze v doprovodu rodičů. Ti nesou veškerou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

• Za cennosti například peníze, hodinky, řetízky a jiné, nese plnou zodpovědnost návštěvník. Má však možnost si je po dobu návštěvy fitness centra odložit na recepci se svým souhlasem. V případě krádeže je nutné ohlásit tyto skutečnosti na recepci. Dále je povinností návštěvníka fitness centra zavolat si policii k sepsání protokolu a sám si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

• Cvičební prostory je nutno opustit 10 minut před ukončením provozní doby, aby se návštěvník včas stihl osprchovat a převléci ještě v době provozní doby.

• V prostorách fitness centra je umístěn kamerový systém v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zachováním lidských práv. Slouží především pro bezpečnost klientů a k ochraně majetku.

• Zákaz konzumace vlastních nápojů a potravin v provozovně fitness centra.

• Ve fitcentru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.

• Do všech prostor Ladies Gym s.r.o. je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby k opuštění fitness centra. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

Schváleno v Brně dne 1. 7. 2018